Vad säger islam?

Allah, Den Ende, säger i Koranen:

[2:254] TROENDE! Ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer då allt köpslående är förbi, då ingen vänskap [består] och inga förböner [tas emot]. De som förnekar sanningen är svåra syndare. (källa: http://www.koranensbudskap.se/)

Och i en annan vers:
[57:7] TRO PÅ Gud och på Hans Sändebud och ge åt andra av det som Han har gett er i uppdrag att förvalta; de som tror och som ger åt andra har en riklig lön att vänta. (källa: www.koranensbudskap.se)

Dessa verser och flera andra i den heliga Koranen betonar vikten av att bidra till sina behövande medmänniskor. Inte bara viktigt utan OBLIGATORISKT.

Vår förhoppning är att du skall vara med bland de som Allah har förberett oändliga belöningar i sin Paradis, och lovat grannskap med Profeten Muhammed där. Din hjälp är avgörande…